Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Informace o přihláškách na střední školy


INFORMACE JSOU PŘEVZATY ZE STRÁNEK MŠMT -  Převzateo dne 24. 2. 2007

1) Kde opatřit informace o školách, oborech a formách vzdělávání?

Základní obecné informace o středních školách nebo konzervatořích (dále středních školách) a oborech a formách vzdělání v těchto školách lze získat:

přímo v příslušných středních školách, resp. na internetových stránkách jednotlivých škol,

od výchovných poradců na základních školách,

z tzv. Registru sítě škol, který lze nalézt na informační stránce ministerstva (http://www.msmt.cz), kapitola „Střední školství“

z publikace Kam na školu vydávané každoročně Národním ústavem odborného vzdělávání nebo obdobné publikaci vydávané nakladatelství Tauris, apod.

Informace o možnostech studia poskytují dále také i

Odbory školství krajských úřadů a

Informační a poradenská střediska úřadů práce.
 

2) Kde opatřit informace o přijímacím řízení v daném roce?

Ředitel střední školy podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb. nejpozději do konce ledna stanoví a zveřejní na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení pro daný školní rok do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání. Stanovení nejvyššího počtu přijímaných vychází ze stanovené kapacity školy, a maximálního počtu žáků povoleného v příslušném oboru a formě vzdělávání, v rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku (dříve síť). Ředitel tento počet rozdělí podle vlastního uvážení do jednotlivých kol přijímacího řízení. Musí být vždy zřejmé, jaký počet uchazečů se bude přijímat v případě, že více uchazečů splní kritéria přijímacího řízení v rámci stanoveného pořadí (v souladu s § 60 odst. 6 školského zákona). Přitom je třeba počítat s tím, že ze stanovených počtů pro jednotlivá kola jsou vyčleňovány určité počty míst pro odvolání a zkoušky v náhradním termínu.

Pro úplnost uvádíme, že pokud jde o obory vzdělání s talentovou zkouškou, ředitel školy pro příští přijímací období stanoví a zveřejní, nejpozději do konce října na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup, obory a formy vzdělávání, do nichž budou žáci přijímáni.
 

3) Kde si opatřit přihlášku?

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole se podává na ministerstvem předepsaném tiskopisu (§ 60 odst. 2 školského zákona) a je k dispozici pro první kolo přijímacího řízení na základní škole nebo v prodejnách SEVT nebo na webových stránkách MŠMT (www.msmt.cz) v dokumentu „Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení“, kapitole „Střední školství“ (značeného kódem SEVT 49 149 0). Použít lze kterýkoli tiskopis splňující formu předepsaného vzoru. Informace o jeho vydání lze získat každoročně i ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 

4) Jak vyplnit formulář přihlášky?

Z přihlášky musí být vždy jednoznačně zřejmé, kdo podává přihlášku (uvádí se jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost uchazeče např. žáka základní školy, případně jeho zákonného zástupce), na jakou školu se hlásí (uvede se konkrétní název a adresa střední školy), který obor, formu a případně ročník chce studovat, kontakt pro jednání mezi školou a uchazečem, a údaje, které se spolu s přiloženými doklady posuzují v rámci vyhlášených kritérií přijímacího řízení.
 

5) Jaké doklady přiložit k přihlášce?

Doklady, které jsou součástí přihlášky, jsou stanoveny v § 1 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Ne vždy je nutné, aby uchazeč předkládal všechny doklady, např. může jít o doklady o získání středního vzdělání, posudek zdravotní způsobilosti, rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, posudek školského poradenského zařízení ap. Výběr dokladů je tedy třeba posuzovat individuálně.
 

6) Do kdy a komu se podává přihláška?

Proti loňskému roku dochází v podávání přihlášek ke změně. Dříve se podávala přihláška do konce února najednou pro první i druhý termín přijímacích zkoušek a tato volba se nemohla změnit v průběhu přijímacího řízení.

Nyní žák podává jednu přihlášku v únoru pro první (dubnový) termín a po ukončení tohoto kola může podávat přihlášky (tedy zhruba v květnu) do dalších kol. Nemusí se tedy nutně již v únoru rozhodnout, na kterou školu podá další přihlášku, aniž by mu bylo předem známo, zda jím vybraná další střední škola nebo konzervatoř ještě nabízí volná místa a je na ní reálná šance k jeho přijetí. Může si tedy podat přihlášky na střední školy podle skutečného počtu volných míst. Podávání přihlášek pro druhá a další kola přijímacího řízení jsou blíže popsána v otázce 10.

Současně upozorňujeme, že do druhého a dalších kol přijímacího řízení lze podat libovolný počet přihlášek. Také počet kol přijímacích řízení ve středních školách do zahájení školního roku není omezen.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává žák, který plní nebo splnil povinnou školní docházku v únoru (v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 15. listopadu), řediteli své školy (zpravidla základní škola, může jít i o gymnázium nebo konzervatoř).

V ostatních případech se přihláška podává přímo řediteli střední školy, kam se uchazeč hlásí k přijetí, a to v termínu stanoveném ve vyhlášce č. 671/2004 Sb. (uchazeč, který splnil povinnou školní docházku obvykle do 15. března, v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu).
 

7) Jak probíhá organizace přijímací zkoušky?

Prvé kolo přijímacích zkoušek se stanoví v letošním roce na 21. dubna 2008, pokud byly přijímací zkoušky řediteli škol stanoveny. Termín pro každý školní rok je zpřesňován každoročně v materiálu „Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok ….“, který vydává ministerstvo ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zároveň jej zveřejňuje na webové stránce (http://www.msmt.cz) pod heslem „Střední školství“.

Pozvánku k vykonání přijímací nebo talentové zkoušky v prvním kole zasílá ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním, pro náhradní termín a pro další kola nejpozději 7 dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky mají být informace o požadavcích ke zkoušce stanovené ředitelem školy.
 

8) Vydání a odeslání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná, nejdříve však 20. dubna příslušného školního roku (omezení k odeslání rozhodnutí se netýká oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

Dále je ředitel povinen zveřejnit do 7 dnů po konání přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup (v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů)

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,

b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,

c) kritéria přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů se přitom zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve střední škole v den přijímací zkoušky a to před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná, je přidělené registrační číslo součástí dopisu, kterým je uchazeč o nekonání přijímací zkoušky informován ředitelem školy.
 

9) Podání odvolání.

Odvolání podávají jen uchazeči hlásící se na střední školy, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, kde se postupuje ve správním řízení. Poučení o možnosti odvolat se by mělo být součástí rozhodnutí ředitele střední školy o přijetí, resp. nepřijetí žáka ke vzdělávání.

Ve středních školách soukromých a církevních, kde jde o občanskoprávní vztah na základě uzavírané smlouvy, se nepostupuje ve správním řízení. V těchto případech může jít pouze o přezkoumání soudem.
 

10) Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení.

Ředitel střední školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků na základě § 60 odst. 8 školského zákona. Uvedeným ustanovením se neomezuje počet kol přijímacího řízení, která se budou vyhlašovat, jejich stanovení je v pravomoci příslušného ředitele. Na tyto kola přijímacího řízení také není počet přihlášek omezen.
 

11) Kde si opatřit informace o dalších kolech přijímacího řízení?

Informace o dalších kolech (tj. od kola druhého) lze opatřit na střední školách, které tato kola vyhlašují nebo na příslušném krajském úřadu. Krajský úřad je povinen neprodleně po oznámení ředitelů středních škol zveřejnit přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 

12) Počet přihlášek v dalších kolech.

Nepřijatí uchazeči mohou od kola druhého v dalších kolech přijímacího řízení podat přihlášky na tolik středních škol, pro kolik se rozhodnou.
 

13) Kde opatřit přihlášky pro další kola přijímacího řízení?

Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel příslušné střední školy, nebo může být použito i formuláře, který odpovídá schválenému vzoru jak je uvedeno v bodě 3 (např. na webových stránkách MŠMT).
 

14) Ukončení přijímacího řízení v škole

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení tak, aby přijímací řízení do prvého ročníku střední školy bylo ukončeno nejpozději do konce srpna. Pokud ředitel střední školy nevyhlásí další kola přijímacího řízení, má se za to, že na této škole je přijímací řízení ukončeno.
 

Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 23.02. 2007 (1691 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO