Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

O škole a o studiu


Vzdělávání a současnost
(z výroční zprávy za školní rok 2003/2004)

V úvodním příspěvku výroční zprávy za školní rok 2003/2004 bych se ráda zamyslela nad způsoby a směrem vzdělávání mladých lidí v současnosti.

Tato oblast je již delší dobu diskutována nejen mezi učiteli a pedagogickými odborníky, ale především mezi rodiči a širokou laickou veřejností. Názor, který je nejvíce slyšet, a stává se tak tím ‚zaručeným‘, je názor prezentovaný z médií všeho druhu (tisk, televize, rozhlas). Ta jsou zdrojem předkládajícím většinou neobjektivní, předpojaté informace. Za největší omyl však považuji, že v pojetí médií je vzdělání prezentováno jako nástroj k vyšší prestiži, k dosažení peněz a blahobytu, nikoli jako „zušlechťující duši“ a okolí člověka.

Letohradské gymnázium oslavilo v uplynulém školním roce deset let své existence. Jsem přesvědčena, že studenti, kteří za tu dobu prošli vzděláváním na naší škole, dostali něco víc než vědomosti, že se nám dařilo předávat jim také obyčejnou lidskou moudrost, toleranci, nadhled a především pěstovat v nich vlastní názory, schopnost jejich prezentace a obhajoby i potřebu slušné argumentace.

Je to málo? Pokud se na výše jmenované podívám pohledem již zmiňovaných médií, tak ano. Osobně si však myslím, že dnešní doba a současný mladý člověk nepotřebují nic tak naléhavě jako přesně vytyčené hranice chování a jednání, jasná a srozumitelná morální pravidla. V žádném případě nepopírám důležitost okamžitých výsledků vzdělávání. Ty jsou měřitelné různými testy a naši studenti se mohou bez obav porovnávat se studenty ostatních škol. Velké „ALE“ zůstává nad tzv. dlouhodobými efekty vzdělávání. Ty se projeví až mnohem později ve studentově budoucí profesní a politické orientaci, v jeho kariéře, společenském a sexuálním chování, v harmonii budoucí rodiny atd.V průběhu deseti let činnosti jsme se tedy mohli pravidelně seznamovat s okamžitým stavem znalostí studentstva, ALE….

Ale asi se dnes jen ztěží dozvíme, zda jsme jim jako učitelé pomohli najít jejich místo ve společnosti, naučili je vážit si hodnot (především těch duchovních) a jestli budou jednou obyčejně lidsky šťastní. Na to je deset, možná i dvacet let krátká doba.

Na základě těchto úvah tedy děkuji svým kolegům za jejich vytrvalost, se kterou každodenně vstupují do „neznáma“, za jejich víru ve smysl toho, co dělají, byť opravdové výsledky své práce možná nikdy neuvidí.
 

Ing. Jitka Macháčková
ředitelka školy 
O škole 
 
 
 
Letohradské soukromé gymnázium je nestátní školou poskytující úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitou.Škola je zařazena do sítě škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky, a proto vysvědčení, která vydáváme, mají stejnou platnost jako vysvědčení ostatních škol. 
V Letohradě existuje nestátní gymnázium již od roku 1993. Je zřízeno jako obecně prospěšná společnost, tj. jako nezisková organizace, která všechny prostředky získané od státu, od rodičů studentů či příznivců
školy musí použít na financování vzdělávání dětí.
Od roku 2004 je naše gymnázium pilotní školou MŠMT ČR pro ověřování tvorby školních vzdělávacích programů gymnaziálního vzdělávání. Na tomto úkolu úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Za své hlavní poslání považujeme připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě a poskytovat jim podmínky pro všestranný a vyvážený rozvoj jejich osobnosti. Většina absolventů školy pokračuje ve studiu na vysoké škole.
V čem spatřujeme naše přednosti
• Letohradské gymnázium je malá a útulná škola v krásném prostředí rekonstruovaného letohradského zámku.
• Máme pouze osm tříd (prima – oktáva) po 14 – 23 studentech.
• V současné době u nás studuje 143 studentů pod náročným, ale přátelským vedením 17 pedagogů. Všichni se navzájem osobně známe.
• Nízký počet studentů ve třídách (průměrně 18) umožňuje důsledný a účinný individuální přístup ke každému studentovi.
• Umíme pracovat s talenty, ale díky výše zmíněnému individuálnímu přístupu pomůžeme vystudovat i dětem se specifickými vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie apod.). 
Učební plán
• Učební plán vychází ze stejných principů jako u státních gymnázií s tím, že je posílena výuka českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.
• Jsme gymnáziem se všeobecným zaměřením, proto v učebním plánu klademe důraz na vyváženost humanitních a přírodovědných předmětů. 
• Ve vyšších ročnících vytváříme prostřednictvím široké škály volitelných předmětů prostor pro vlastní orientaci studentů na oblasti jejich zájmu (s ohledem na další studium na vysoké škole). 
• V kvintě a sextě si studenti volí náplň estetické výchovy (výtvarnou či hudební výchovu).
• Součástí výuky je celá řada exkurzí a sportovně poznávacích kurzů, které se výrazně podílí na formování osobnosti studenta.
 
Nabídka volitelných předmětů
V tomto školním roce si studenti septimy a oktávy mohou vybrat z následujících předmětů:
• Seminář z českého jazyka a literatury
• Konverzace v anglickém jazyce 
• Konverzace v německém jazyce
• Španělština
• Ruština
• Společenskovědní seminář
• Seminář z dějepisu
• Seminář ze zeměpisu
• Biologický seminář
• Seminář z chemie
• Matematicko – fyzikální seminář
• Seminář z informatiky a výpočetní techniky
• Autoškola
Nabídku volitelných předmětů přizpůsobuje škola především zájmu studentů. 
Cizí jazyky
• Ve škole se vyučuje angličtina, němčina, ruština a španělština 
• Důraz klademe na angličtinu, od kvinty studenti povinně přibírají němčinu. Ostatní jazyky vyučujeme jako volitelné nepovinné předměty.
• Při výuce cizích jazyků se studenti ve třídě dělí do skupin podle úrovně znalostí.
• Součástí učebního plánu ve třetím ročníku je pobytový anglický kurz s netradičními formami výuky (kurz je pětidenní)

Nabídka nepovinných předmětů
• Etická výchova
• Sportovní hry
• Ruština 
• Španělština
• Společenskovědní seminář
Soutěže
• Každoročně se studenti účastní mnoha vědomostních a sportovních soutěží.
• Největším úspěchem školního roku 2004/05 byla úspěšná účast Jana Kožnara z kvinty v celostátním kole olympiády v anglickém jazyce.
 
Sportovně poznávací aktivity
Velkou devizou školy je množství sportovně poznávacích aktivit. O jejich náplni a smyslu asi nejlépe promluví úryvek z článku, který profesoři tělocviku napsali pro studentský časopis Ostudent.
„O smyslu…. Ne nadarmo kurzům říkáme sportovně poznávací aktivity. Smyslem těchto akcí totiž není jen sedřít z Vás kůži na poli sportovním (ačkoliv je to nepochybně představa velice lákavá), jde nám také o to, aby každý kurz byl alespoň malým přínosem pro Vaši duši. Kdo přežil mé výlety do historie při nočních toulkách Českým Krumlovem, kdo s námi poskakoval po žiletce Kozích hřbetů nebo se lámal smíchem v trávě na břehu Sázavy, ten ví, o čem mluvím. Vy ostatní máte příležitost se to dozvědět.“
 

Projekt „Otevřená škola“
Naši studenti mají možnost využívat laboratoř školy, jazykovou učebnu, učebnu výpočetní techniky a veškeré další vybavení školy i v době mimo vyučování. Každý den mohou studiem či přípravou studentských prací trávit ve škole čas až do 17.00 hodin, po dohodě s profesory i déle.
Spolupráce se zahraničními školami
• Soukromé gymnázium ve Vídni
• Gymnázium Mercury v Bratislavě
Přestupy
Gymnázium umožňuje přestup z kteréhokoliv ročníku základní či střední školy. V takovém případě naši profesoři formou individuálních konzultací pomohou studentovi s adaptací ve škole. 
Přijímací řízení
Přijímacím řízením procházejí všichni uchazeči. Přijímací zkoušky se konají z :
• českého jazyka
• matematiky
• všeobecného přehledu
Přijímačky nanečisto >>>
Pro uchazeče o studium na středních školách pořádáme již tradičně Přijímačky nanečisto. 
V klidu a bez nervozity můžete vyzkoušet testy z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu. 
POZOR! V případě, že úspěšně vykonáte přijímací zkoušky nanečisto (min. na 60%) a hlásíte se na naši školu, budou vám tyto zkoušky uznány v rámci oficiálního přijímacího řízení (tj. nebudeme vás trápit dalšími přijímačkami). Vzhledem k tomu, že podle nového šk. zákona lze pro zájemce z pátých tříd vypsat pouze jedno kolo přijímacího řízení, se účastí na přijímačkách nanečisto podstatně zvyšuje šance na přijetí.
Školné
•  Školné je pro školní rok 2005/06 stanoveno ve výši 13 800,- Kč za rok
•  Pokud ve škole studují sourozenci, pak ten mladší platí jen 3600,- Kč za rok
• Škola vypisuje celou řadu stipendií, jejichž prostřednictvím motivuje studenty k lepším výkonům a také umožňuje studium dětem ze sociálně slabších rodin.
Stipendia
Na stipendia svých studentů škola ročně věnuje zhruba 400 000,- Kč
Škola vypisuje tato stipendia:
• Prospěchové 
• Sociální 
• Stipendium mladšího sourozence
• Vstupní prospěchové stipendium  
       Studenti, přijatí ke studiu na šk. rok 2006/07 s průměrným prospěchem 
       ze ZŠ 1,5 a lepším, nemusí platit školné po dobu, kdy si tento průměr udrží
Výše stipendia může být až cca 80 % školného 

 
Závěrem …
Jsme škola bez stresů, v příjemném prostředí nově rekonstruovaného letohradského zámku, s partnerskými vztahy mezi učiteli a žáky na základě nestranné pedagogické spravedlnosti. Přijďte se přesvědčit sami! Velmi rádi Vás uvidíme! 
 
Přesvědčíte se, že se vyplatí investovat do vzdělání dítěte. 
Srdečně vás zvou všichni pedagogičtí pracovníci 
a 
Správní rada LSG 
 

Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 18.09. 2006 (613 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO