Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Školní řád


Školní řád Letohradského soukrom

Školní řád Letohradského soukromého gymnázia o.p.s.,

Václavské nám. 1, 561 51 Letohrad

Školní řád Letohradského soukromého gymnázia o.p.s. (dále jen školní řád) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský zákon), z vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání. Součástí tohoto školního řádu jsou v souladu s § 30 školského zákona pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád).

Žáci se dobrovolně rozhodli ke studiu na naší škole a tím se zavazují akceptovat tento řád.
Jednotlivá ustanovení tohoto řádu předpokládají, že žáci gymnázia chápou smysl svého studia na škole a řídí se obecně přijímanými zvyklostmi soužití mezi lidmi.

Účelem školního řádu je vytvořit dobré podmínky pro vyučování a pro plynulý chod školy a umožnit vzájemnou součinnost všech účastníků školního života.

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Žák školy má právo:
na vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
na svobodu myšlení, projevu a náboženství, za svoje názory nemůže být postihován
na respektování své osobnosti; na respektování svého soukromí a soukromí svých rodin
na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti
na ochranu před všemi formami tělesného či duševního násilí, urážení a zanedbávání; ochranu před sociálně patologickými jevy, před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami
požádat třídního učitele a výchovného poradce o konzultaci týkající se studia nebo problémů, které souvisejí se studiem
žáci mají nárok na náhradu škody na zdraví při školním úrazu, který si sami nezavinili
 vážnější problémy řešit ve spolupráci se Studentskou radou, popř. se obrátit přímo na ředitelku školy
podílet se na správě školy formou členství ve Studentské radě
zletilý žák má právo volit a být volen do školské rady (§ 21 odst. 1 c zákona č. 561/2004 Sb.)


Žák školy má povinnost:
docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se výuky všech povinných, volitelných a zvolených nepovinných předmětů i dalších aktivit školy, ke kterým se přihlásil
sledovat změny v rozvrhu vyvěšené na informační tabuli a řídit se dalšími pokyny tam umístěnými; tyto změny sledují nejméně dvakrát denně, při příchodu do školy i při odchodu
ve škole a na všech akcích organizovaných školou dodržovat tento školní řád, všechny platné předpisy a opatření, pravidla občanského soužití a principy demokratické společnosti
nepoškozovat majetek školy a majetek zaměstnanců a žáků školy, případné škody jsou povinni zaplatit zletilí žáci nebo rodiče nezletilých žáků,
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování a při akcích organizovaných školou v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost, a změny v těchto údajích,
na základě poučení třídního učitele a vyučujících zabezpečit své osobní cennosti proti poničení, ztrátě nebo krádeži. Nejsou-li osobní cennosti (peníze, drobné šperky, mobilní telefony apod.) uloženy na místě k tomu určeném vedením školy nebo vyučujícím, nezodpovídá škola za vzniklou škodu
chovat se tak, aby se vždy a všude přičiňovali o dobrou pověst své třídy a školy a dbali zásad společenského chování při všech příležitostech.

Práva rodičů (zákonných zástupců):
být informován o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím elektronického systému (z prostředí webových stránek školy), na třídních schůzkách nebo v konzultačních hodinách
zúčastnit se vyučování (po předchozí dohodě)
volit a být volen do Rady školy a orgánů OPS a podílet se na její činnosti
na poradenskou pomoc ze strany školy týkající se vzdělávání a chování svých dětí
vyjadřovat se k práci školy
na uvolnění žáka z vyučování v případě nemoci nebo vážných rodinných důvodů
podporovat školu věcnými i finančními dary, radou, náměty, odbornými znalostmi, atd.
právo na stížnost a připomínky k práci školy

Povinnosti rodičů (zákonných zástupců):
zajistit řádnou docházku dítěte do školy a dohlédnout na přípravu do školy
pravidelně kontrolovat omluvné listy a dodržovat pokyny při omlouvání
na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se chování a vzdělávání žáka
informovat o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech
oznamovat údaje do školní matriky podle § 28 odst. 2 a 3 Školského zákona a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka
oznamovat všechny změny v těchto údajích
omluvit včas nepřítomnost nezletilého žáka ve škole
nepodporovat skryté záškoláctví

Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy:
pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření
všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním; zvláštní pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami
informace, které žák nebo zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost atd.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy a ostatní osoby srozumitelným pozdravem, pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví
všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání; v případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí ředitelství školy, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem

II. Provoz a vnitřní režim školy

Úřední hodiny pro žáky jsou v kanceláři školy v době od 7.30 hodin do 14.30 hodin.

Příchod do školy, průběh a ukončení vyučování:
1. Vchod do budovy se odemyká v 7.15 hodin. V případě výuky od 7.00 hodin zajišťuje vstup žáků do budovy příslušný vyučující. Zodpovědnost za žáka přebírá škola 15 min před začátkem vyučování.
2. Všichni žáci se po příchodu do školní budovy přezují v šatnách a uloží si zde svrchní oděv (skříňky, věšáčky). V šatnách je zakázáno se bezdůvodně zdržovat, zanechávat peníze a cenné věci. Za uzamykání šaten zodpovídají žáci jednotlivé třídy.
3. V době vyučování je zakázáno budovu opouštět bez vědomí třídního nebo jiného učitele. Během vyučování i o přestávkách je studentům zakázáno přijímat jakékoliv návštěvy.
4. Po skončení vyučování žáci neprodleně opustí školu. Bezdůvodně se nezdržují ve třídách, na chodbách či v šatnách.
5. Jízdní kola si žáci ukládají na určeném místě (stojany v prostoru „zvonice“). Je zakázáno brát kola do budovy školy. Škola neodpovídá za případnou ztrátu kola.
6. Žákům je zakázáno přinášet do školy jakékoliv předměty, které nesouvisí s výukou, např. elektronické hry, skateboardy, CD/MP3 přehrávače,… Za případnou ztrátu těchto předmětů škola neodpovídá (týká se i akcí pořádaných školou). Pokud si žáci přinesou mobilní telefon, musí být při vyučování vypnutý a uložený v aktovce. V případě porušení tohoto nařízení bude telefon (bez SIM karty) zadržen vyučujícím a předán ředitelce školy. Vrácen bude pouze rodičům/zákonným zástupcům žáka.
7. Před odchodem ze třídy po poslední vyučovací hodině dají žáci židle na lavice a uvedou třídu do pořádku. Vyučující poslední hodiny je odpovědný za přesun žáků do šaten.
8. Všechny přestávky mohou studenti trávit ve třídě nebo na chodbách. Okna je povoleno otevírat pouze během vyučovací hodiny, a to jen za přítomnosti vyučujícího. Služba třídy zodpovídá za uzavření oken v době mimo vyučovací hodiny.
9. Žáci jsou povinni vyčkat příchodu vyučujícího do hodiny ve třídách. V případě, že se učitel nedostaví do 10 minut po začátku hodiny, je povinností služby oznámit tuto skutečnost ve sborovně nebo v ředitelně, popř. vyučujícímu v nejbližší třídě.
10. Žáci zdraví všechny dospělé osoby ve škole, dbají na kulturní vyjadřování a svým chováním důstojně reprezentují školu.

Uvolňování z výuky
11. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, uvolní ho na písemnou žádost zákonného zástupce:
Na 1 vyučovací hodinu učitel/ka, jehož hodinu žák zamešká.
Na více hodin (nejdéle na 3 dny) třídní učitel/ka.
O uvolnění z výuky na dobu delší než 3 dny žádají rodiče (zák. zástupci) žáka písemnou formou ředitelku školy. Žádost musí obsahovat důvod a předpokládané období nepřítomnosti, datum vyhotovení a podpis alespoň jednoho ze zákonných zástupců žáka.
Omluvenku odevzdává žák neprodleně třídnímu učiteli, nejdéle do3 dnů po nástupu do pravidelné výuky.
12. Krátkodobé uvolňování z rodinných důvodů bude omlouváno individuálně s přihlédnutím k dosavadní absenci a studijním výsledkům.
13. Žáci, kteří reprezentují školu (olympiády, soutěže, ...) nebo se účastní zájezdů pořádaných školou, jsou uvedeni v poznámce v třídní knize a zameškané hodiny se jim nezapočítávají do celkového počtu zameškaných hodin.
14. Jestliže bude během pololetí student chybět 100 hodin a více, nebo jestliže bude účast studenta ve výuce daného předmětu (dle záznamu v třídní knize) nižší než 80 %, může být po projednání na pedagogické radě na základě rozhodnutí ředitelky školy nařízeno vykonání zkoušky v náhradním termínu z daného předmětu.
15. Účast na školních akcích pořádaných v době výuky je povinná; nevztahuje se ně omluvenka z „rodinných důvodů“. V případě neúčasti vypracuje žák ručně psanou seminární práci dle zadání příslušného vyučujícího.

III. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků:
Žáci musí být na začátku školního roku seznámeni s provozními řády odborných učeben, laboratoří a tělocvičen a s pravidly ochrany zdraví, bezpečnosti a požární ochrany
Žáky, kteří se účastní sportovních výcvikových kurzů, seznámí vedoucí před zahájením kurzu se zásadami bezpečnosti.
Do odborných učeben, laboratoří a tělocvičen žáci vstupují pouze za přítomnosti vyučujícího, věci odkládají podle pokynů a řídí se provozními řády těchto učeben.
Při používání výpočetní techniky žáci dodržují pravidla školní počítačové sítě
Žáci jsou povinni ohlásit jakémukoliv zaměstnanci školy každý svůj zdravotní problém či úraz. Stejně tak mají neprodleně ohlásit ztrátu svých věcí nebo poškození školního majetku.
Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickým proudem. Při používání rychlovarných konvic musí dbát své osobní bezpečnosti, za vypnutí po ukončení výuky odpovídá služba třídy. Každé poškození elektrického zařízení je třeba okamžitě ohlásit dospělé osobě.
Žáci se ve škole i jejím okolí chovají tak, aby neohrozili zdraví a bezpečnost svoji a svých spolužáků.
 Žáci nesmí pouštět neznámé osoby do budovy. Pokud jim otevřou vstupní dveře, doprovodí je do kanceláře školy.
Při cestě do školy, zejména při použití veřejných či soukromých dopravních prostředků, jsou žáci povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla bezpečnosti provozu.
Ochrana před sociálně patologickými jevy:
Žákům je zakázána konzumace, držení, donášení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy a při školních akcích.
V případě podezření na požití alkoholu u žáka může ředitelka školy požadovat provedení dechové zkoušky a současně neprodleně informuje zákonného zástupce žáka.
V případě podezření, že žák užil psychoaktivní látku, může ředitelka požadovat laboratorní vyšetření a současně neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Pokud zákonní zástupci žáka nebo zletilí žáci nedoloží lékařskou zprávu o výsledku vyšetření, může být považováno laboratorní vyšetření za pozitivní.
Žáci se k sobě, zejména pak k mladším spolužákům, chovají slušně. Psychický nebo fyzický útlak spolužáků bude přísně trestán.
Propagace hnutí potlačujících lidská práva je považováno za závažné porušení školního řádu.

IV. Pořádek a ochrana majetku

Žáci jsou povinni chránit majetek školy, udržovat pořádek ve třídách i na chodbách. Svévolné poškozování majetku se po projednání na pedagogické radě trestá a poškozený majetek bude připsán žákům (zákonným zástupcům žáka) k úhradě.
Studentům je zakázáno používat technické prostředky školy k jiným než výukovým účelům, například k hraní počítačových her.
Žáci odpovídají za dobrý stav stolků i za čistotu a pořádek v nich. To se týká také školních pomůcek a potřeb.
Mincovní automaty
Mincovní automaty umístěné ve škole (nápojové, kopírovací) využívají žáci dle návodů. Jakékoliv komplikace při provozu je zapotřebí ohlásit v kanceláři hospodářky školy nebo ve sborovně.

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Tato pravidla stanovují hodnocení chování a prospěchu žáků v průběhu klasifikačního období. Celkové hodnocení prospěchu a chování žáků je stanoveno vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb. Každé hodnocení je hodnocení vývoje. Klasifikace žáka nespočívá pouze v ústním a písemném zkoušení. Vyučující hodnotí také aktivitu žáka, jeho domácí přípravu, schopnost formulovat vlastní názor na daný problém, hodnotí i jeho samostatné práce a přípravu do vyučování.

Hodnocení a klasifikace žáků:
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí:
1. ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je,
2. kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické schopnosti,3. schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
4. schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech,
5. kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
6. aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
7. přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
8. kvalita výsledků činností,
9. osvojení účinných metod samostatného studia.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice:
 

Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně, a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úloh, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
 

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úloh, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
 

Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
 

Stupeň 4 (dostatečný)
Žák mé v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí závažné mezery. Při provádění intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, Myšlení je málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
 

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné nedostatky a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech výchov, zejména výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova:

Hodnotí se:
a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu
b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
d) kvalita projevu,
e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
f) estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní skutečnosti,
g) v tělesné výchově, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka, všeobecná tělesná
zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

Získání podkladů pro hodnocení a klasifikaci:

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává pedagogický pracovník zejména těmito metodami:

a/ soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
b/ soustavným sledováním jeho výkonu a připravenosti na vyučování,
c/ různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy.

Učitel je povinen vést prokazatelnou evidenci o každé klasifikaci žáka, zapisuje ji průběžně do elektronické klasifikace programu Bakaláři.
Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen alespoň dvakrát za každé klasifikační období (jedenkrát za čtvrtletí tak, aby hodnocení pokrylo celé klasifikační období). Forma zkoušky se nepředpisuje.
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích (zvl. před koncem pololetí). V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.


Je–li absence žáka v předmětech nebo laboratorních cvičeních větší než 20% odučených hodin nebo při počtu získaných známek menším než polovina všech možných může učitel rozhodnout o konání zkoušky v náhradním termínu pro nedostatek podkladů pro klasifikaci.
Hodnocení protokolů z laboratorních cvičení je součástí klasifikace, jejich neodevzdání v určeném termínu může být důvodem pro neuzavření klasifikace.
Vyučující je za provedené hodnocení plně zodpovědný.
V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný stupeň rozhodnutím ředitelky školy.
Pochybnosti o správnosti klasifikace: Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. (§ 69 odst. 9 zákona 561/2004).

Hodnocení chování žáků
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a schvaluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě.
Chování se klasifikuje podle toho, jak žák dodržuje pravidla chování a školní řád.
Celková klasifikace chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na celkovou klasifikaci
chování v dalším klasifikačním období.

Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:
1 – velmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – neuspokojivé.

Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu, zásady a pravidla morálky. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu.

Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je většinou v souladu s ustanoveními školního řádu, se zásadami a pravidly soužití. Dopustí se závažného přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žák se opakovaně dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, morálním zásadám a pravidlům soužití. Jeho jednáním je ohrožena výchova ostatních žáků.
Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace ve vyučovacích předmětech a klasifikaci chování. Nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech.
Za první pololetí školního roku je vydáván výpis z vysvědčení, podepsaný třídním učitelem a ředitelkou školy.

Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto:
- „prospěl s vyznamenáním“, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré;
- „prospěl“, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný;
- „neprospěl“, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný.

Opravné zkoušky

Konávání těchto a druhem podobných zkoušek je upraveno platnými předpisy v resortu školství, aktuálními vyhláškami MŠMT a Vnitřním řádem školy pro žáky (v souvislosti s podmínkami povolených omluvených absencí a procentuální docházkou v jednotlivých předmětech).

Zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. (§ 69 odst. 5 zákona 561/2004) (Na vysvědčení se uvede nehodnocen/a a tento předmět se nezapočítá do celkového hodnocení.)
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. (§ 69 odst. 6 zákona 561/2004)
Pokud ukončí v měsíci září klasifikaci za druhé pololetí s hodnocením neprospěl z nejvýše dvou povinných předmětů, může vykonat opravnou zkoušku v termínu stanoveném ředitelem školy, nejpozději však do 15. října.
• zkoušce v náhradním termínu provede zkoušející záznam do Protokolu o zkoušce v náhradním termínu a předá jej třídnímu učiteli k založení do osobní dokumentace žáka. Třídní učitel provede záznam o zkoušce v náhradním termínu do třídního výkazu.
Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. (§ 69 odst. 7 zákona 561/2004)
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. (§ 69 odst. 8 zákona 561/2004)
Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální.
Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
O opravné zkoušce provede zkoušející záznam do Protokolu o komisionální zkoušce a předá jej třídnímu učiteli k založení do osobní dokumentace žáka. Třídní učitel provede záznam o opravné zkoušce do třídního výkazu.Komisionální zkoušky
Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
• koná-li opravné zkoušky
• koná-li komisionální přezkoušení
Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel. Dalšími členy komise jsou zkoušející učitel, který žáka vyučoval danému předmětu, a přísedící učitel, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Není-li již zaměstnancem školy, bude zkoušejícím učitelem učitel téže aprobace. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda po poradě komise veřejně v den konání zkoušky.

VI. Závěrečná ustanovení


S řádem školy seznamuje žáky třídní učitel, žáci jsou povinni dodržovat všechna ustanovení.
Vedení školy si vyhrazuje právo upravovat školní řád při vzniku nových skutečností, které tento řád neřeší. O změnách musí být všichni učitelé a žáci informováni.
Závažnost porušení školního řádu posuzuje třídní učitel, ředitel školy nebo pedagogická rada a na základě tohoto posouzení bude rozhodnuto o výchovném opatření.
Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 12. března 2009 a vstupuje v platnost dne 13. března 2009. Předchozí školní řád se ruší k 12. března 2009.
Ing. Jitka Macháčková, ředitelka školy

Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 07.09. 2006 (1150 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO