Rychlé odkazy  

Školné a stipendijní řád

Letohradské gymnázium je nestátní školou. Je zřízeno jako obecně prospěšná společnost, tj. jako nezisková organizace. Škola je financována dílem ze státního rozpočtu a dílem z jiných zdrojů.

Od státu (prostřednictvím tzv. normativů) však dostáváme zhruba 60% toho, co dostává škola státní (krajská). Zbytek musíme získat od sponzorů, z projektů či grantů a také ze školného. To nás samozřejmě mrzí, jsme však přesvědčeni, že studium u nás za ty peníze stojí.

Naši studenti nejsou jen z bohatých rodin, jak se mnozí domnívají, ale především z rodin, kde vzdělání stojí v popředí žebříčku hodnot.

Školné

Školné je pro rok 2020/21 stanoveno ve výši 1900,- Kč měsíčně, na vyšším stupni pak 2000,- Kč měsíčně (rozpočítáno do 12 měsíců). Pokud ve škole studují sourozenci, pak ten mladší platí jen 380,- Kč měsíčně (viz Stipendijní řád).

Můžete však studovat i zdarma (třeba až do maturity) – přečtěte si dobře nový Stipendijní řád.

Číslo účtu naší školy:

Komerční banka 8519270257/0100

Jako variabilní symbol pro platbu školného použijte prosím rodné číslo dítěte (bez lomítka). Děkujeme.

Stipendijní řád platný od 1. února 2018

Hlavní principy nového stipendijního řádu

Zásadní změnou v novele je sloučení vstupního a prospěchového stipendia do jediného – Prospěchového. Nové stipendium bude klást na stipendistu náročnější požadavky, avšak bude dosažitelné kdykoliv v průběhu studia.

Důvod: Původní vstupní stipendium (určené pro studenty nastupující s vyznamenáním) pozbylo svůj motivační charakter.

Pokud student o původní Vstupní stipendium v průběhu studia přišel, nemohl se do něj vrátit ani při následném zlepšení prospěchu. Do nového stipendia může student „naskočit“ kdykoliv v průběhu studia. Je tedy motivován v každém pololetí.

92 % studentů nastupujících na LSG v posledních letech má na své ZŠ průměr 1,00. Nové Prospěchové stipendium bude proto odstupňované podle dosaženého studijního průměru na LSG a zavádí náročnější podmínky.

Důvod: Student nemusí být vynikající ve všem, stačí vynikat v jednom oboru.

Ne každý student musí být nutně dobrý v celé škále vyučovaných předmětů (a dosáhnout tak na elitní studijní průměr). Pro ty, kteří excelují alespoň v některé vzdělávací oblasti, je určeno právě toto stipendium.

Studentům umožní získat až 100% úlevu na školném pokud budou úspěšní v některé z předmětových olympiád. Podpoříme tak budoucí špičky.

Důvod: Sociální situace rodiny nemůže studentovi bránit v uplatnění jeho nadání.

Nový stipendijní řád výrazně zvyšuje podporu studentů v obtížné sociální situaci rodiny.