Rychlé odkazy  

Etická výchova


Etická výchova

Etická výchova ve formě, v jaké je vyučována na LSG vychází z projektu „VÝCHOVA K PROSOCIÁLNOSTI“ od Roberto Roche Olivara (profesor Nezávislé univerzity v Barceloně). Tzv. zlatým pravidlem etiky je motto: „Chovej se k druhým tak jak chceš, aby se oni chovali k tobě“. Prosociální výchova posiluje důstojnost žáka, vede k dobrým mezilidským vztahům, podporuje dobré, pozitivní vlastnosti člověka, učí toleranci a schopnosti vcítit se do pocitů druhých. Vyučování prosociální výchovy výrazně zlepšuje atmosféru školy, vztahy mezi studentem a učitelem, mezi učiteli a rodiči a také mezi učiteli navzájem.

Základní model projektu je převzat ze SR (upraven Ladislavem Lenzem) a jako povinný předmět je zařazen v ŠVP (školní vzdělávací plán) v primě a kvintě s jednohodinovou dotací. Jako volitelný je pro žáky septimy a oktávy nabízen dvouhodinový seminář z Etické výchovy, který se do hloubky zabývá etickými problémy soudobého světa. Důraz, který je na gymnáziu kladen na uplatňování a dodržování morálních pravidel podtrhuje i začlenění pondělních hodin Etické výchovy a komunikace do každého ročníku. Součástí povinné výuky je i množství kurzů, adaptačních a výcvikových pobytů, jejichž nedílnou součástí jsou aktivity podporující prosociální principy.

Cíle

 vychovávat studenta ve zralou osobnost
 pozitivně ovlivňovat postoje a chování studentů
 rozvíjet prosociální chování, tj. chování, které je zaměřeno na pomoc nebo prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů bez aktuálního očekávání odměny

Výchovný program

                                    10. Komplexní prosociálnost
                                9. Pomoc, přátelství, spolupráce
                            8. Reálné a zobrazené vzory
                        7. Asertivita
                    6. Empatie
                5. Vyjádření a komunikace citů
            4. Tvořivost a iniciativa
        3. Pozitivní hodnocení druhých
    2. Důstojnost lidské osoby, úcta k sobě
1. Komunikace

Aplikační (průřezová) témata výchovného programu

 Rodina, ve které žijeme
 Etika a hodnotový systém
 Duchovní rozměr člověka
 Ochrana přírody a životního prostředí
 Ekonomické hodnoty
 Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu

Výchovný styl

 Vytvořit ze třídy výchovné společenství
 Přijmout druhého takového, jaký je
 Atribuce prosociálnosti
 Stanovení jasných pravidel hry
 Induktivní disciplína
 Vybízení k prosociálnosti
 Přiměřené užívání trestů a odměn
 Zapojení rodiny do výchovného procesu
 Vytváření radostné atmosféry

Osobité metody

 Jedná se o průřez účinných metod.
 Učitel je „ten v pozadí“.
 Děti se učí z vlastních prožitků.

Výchovný program, výchovný styl, osobité metody a rozvoj prosociálnosti TVOŘÍ NEDÍLNÝ CELEK.