Rychlé odkazy  

Školné a stipendijní řád

Bez peněz to nejde – školné

Letohradské gymnázium je nestátní školou. Je zřízeno jako obecně prospěšná společnost, tj. jako nezisková organizace. Škola je financována dílem ze státního rozpočtu a dílem z jiných zdrojů.

Od státu (prostřednictvím tzv. normativů) však dostáváme zhruba 60% toho, co dostává škola státní (krajská). Zbytek musíme získat od sponzorů, z projektů či grantů a také ze školného. To nás samozřejmě mrzí, jsme však přesvědčeni, že studium u nás za ty peníze stojí.

Naši studenti nejsou jen z bohatých rodin, jak se mnozí domnívají Popletený, ale především z rodin, kde vzdělání stojí v popředí žebříčku hodnot.


Stipendijní řád – platný od 1. února 2024: Formát PDF

Žádost o přiznání stipendia si můžete otevřít nebo stáhnout zde: Formát PDF


Školné

Školné je pro rok 2023/24 stanoveno ve výši 2 400 Kč měsíčně, na vyšším stupni pak 2 550 Kč měsíčně (rozpočítáno do 12 měsíců). Pokud ve škole studují sourozenci, pak ten mladší platí jen 720 Kč (resp. 765 Kč) měsíčně (viz Stipendijní řád).

Můžete však studovat i zdarma (třeba až do maturity) – přečtěte si dobře nový Stipendijní řád.

Číslo účtu naší školy
Komerční banka 8519270257/0100
Jako variabilní symbol pro platbu školného použijte prosím rodné číslo dítěte (bez lomítka). Děkujeme.

Stipendijní řád

LSG představuje nový stipendijní řád.

Stipendijní řád platný od 1. února 2024

Největších změn doznává stipendijní řád v oblasti prospěchového stipendia. Drobně pak upravuje výši sourozeneckého stipendia a některé podmínky přiznání ostatních stipendií. Hlavní principy stipendijního řádu zůstávají zachovány. Zůstává také možnost studovat bez školného – např. při zásadním úspěchu ve vědomostních soutěžích.

Ve 2. pololetí minulého školního roku požívalo některé ze stipendií cca 135 ze 180 studentů LSG, tedy 75%. Formou stipendií tak škola „vracela“ více jak 44% z předepsaného školného.

A. Komentář ke změněným stipendiím:

Prospěchové stipendium

Novela zpřísňuje podmínky získání prospěchového stipendia. Nové stipendium bude klást na stipendistu náročnější požadavky, avšak nadále zachovává jeho dosažitelnost kdykoliv v průběhu studia.

Důvod: : Na rovinu – původní limity pro získání stipendia již velmi zatěžovaly hospodaření školy. A také samo stipendium pomalu pozbývalo svůj motivační charakter.

   Zhruba 96 % studentů nastupujících na LSG v posledních letech má na své ZŠ průměr 1,00, mají tedy velmi vysoké studijní předpoklady.

  Prospěchové stipendium pobíralo doposud 53 % studentů. 50 studentů (z celkového počtu 180) pak pobíralo stipendium ve výši 100% či 50% školného!

Nové Prospěchové stipendium tedy zavádí náročnější podmínky.

Sourozenecké stipendium

K 1. 9. 2023 je na LSG v režimu sourozeneckého stipendia 33 studentů (tedy téměř 20 %).

Proto pro mladší sourozence došlo k lehkému snížení výše úlevy na školném ze stávajících 80% školného na 70%.

B. Ostatní stipendia zůstávají bez zásadních změn:

Stipendium předmětových olympiád

Důvod: Student nemusí být vynikající ve všem, stačí vynikat v jednom oboru.

Ne každý student musí být nutně dobrý v celé škále vyučovaných předmětů (a dosáhnout tak na elitní studijní průměr). Pro ty, kteří excelují alespoň v některé vzdělávací oblasti, je určeno právě toto stipendium.

Studentům umožní získat až 100% úlevu na školném pokud budou úspěšní v některé z předmětových olympiád. Podpoříme tak budoucí špičky.

Sociální stipendium

Důvod: Sociální situace rodiny nemůže studentovi bránit v uplatnění jeho nadání.

Stipendijní řád umožňuje vysokou podporu studentů v obtížné sociální situaci rodiny.

Stipendium Správní rady

Důvod: Někdy nastane situace, kterou těžko zařadit do stanovených škatulek…

A proto je zde stipendium, o jehož udělení rozhoduje ad hoc Správní rada LSG. Kdykoliv, komukoliv, kdo se dostane do situace hodné zvláštního zřetele. Ať už je to výjimečně obtížná situace rodiny, zdraví či naopak pozoruhodná reprezentace školy…  


Stipendijní řád – platný od 1. února 2024 

Formát PDF

Žádost o přiznání stipendia si můžete otevřít nebo stáhnout zde:

Formát PDF