Rychlé odkazy  

Individuální úprava studia

ndividuální úprava studia pro studenty zařazené do sportovních center mládeže

Studenti zařazení do SCM ČR, mají na LSG (vzhledem k časové vytíženosti a zároveň fyzické náročnosti sportovní přípravy) umožněnu úpravu studia.

Forma studia je podobná vysokoškolskému systému a pro studenty z ní vyplývají následující povinnosti:


 na výuku docházejí denně dle školního řádu a platného rozvrhu hodin (pokud se zrovna neúčastní tréninků, soustředění nebo závodů)
 z výuky jsou uvolňováni na základě písemných omluvenek vydaných příslušným SCM či sportovním klubem
 na začátku každého pololetí si domluví s vyučujícími příslušných předmětů dvě hlavní zkoušení za příslušné pololetí, tzn. dvě pevná, konkrétní data dle termínové listiny soustředění a závodů. Pokud se zkoušky v domluveném termínu nemohou z jakýchkoli důvodů účastnit, omluví se předem a zároveň si s vyučujícím domluví nový, náhradní termín.
 sami se v daný termín přihlásí na vyzkoušení
 před plánovanou dlouhodobější absencí si zjistí u vyučujících probírané učivo – doučí se ho sami, případně mohou vyučujícího požádat o individuální konzultaci
 učební materiály z výkladu vyučujících si zajišťují samostatně
 čtvrtletní písemky píší, mohou si však domluvit jiný termín – opět to řeší včasnou domluvou s vyučujícími
 seminární práce si plní v plném rozsahu, s vyučujícím se individuálně domluví na termínu odevzdání

Úpravy studia ze strany vyučujících – vyučující:


 jsou schopni ohodnotit studenta z předem domluveného a pedagogickou radou schváleného minima známek
 netrvají na psaní desetiminutovek, a to i dopředu hlášených
 nepožadují po studentech dopisování úkolů ani desetiminutovek
 učivo, ze kterého studenti nepsali písemky, zkouší souhrnně (na formě zkoušky se se studenty předem domluví)
 termíny zkoušení si zapíší a případně po domluvě se studentem umožní změnu již předem stanoveného termínu
 umožní individuální termíny čtvrtletních prací
 snaží se přistupovat ke studentům jako k vysokoškolským studentům (tj. učivo neodpouští, ale umožní individuální časovou úpravu, zkoušení po větších celcích, případně dle potřeb jednotlivých studentů)