Rychlé odkazy  

Intervenční skupinové programy

Intervenční skupinové programy

Skupinové intervenční programy spočívají v práci s celou třídou, resp. třídním kolektivem. Program je zaměřen na podporu pozitivního sociálního klimatu ve třídě, řešení konfliktů a problémů mezi studenty způsobem, který opětovně vede k přátelské atmosféře ve třídě. Zároveň jde i o prevenci šikany a dalších sociálně nežádoucích jevů.

Podstatou práce se třídou není najít „viníky“ nebo označit některé studenty za „problematické“; principem programu je práce s celou skupinou a jde zejména o to, aby se všichni studenti mohli k situaci ve třídě vyjádřit, mohli mluvit a jednat sami za sebe a dostali prostor k uskutečnění změn, pokud je sami požadují nebo pokud je požadují jejich učitelé.

Cíle programu

 rozvíjet schopnost studentů navazovat přátelské vztahy s vrstevníky
 vytvořit prostor pro efektivní sociální komunikaci
 zvyšovat schopnost nenásilného zvládání konfliktů ve třídě
 podpořit spolupráci mezi studenty
 zlepšit sociální klima v indikovaných třídách
 spolupracovat s třídními učiteli a školním metodikem prevence při řešení situace ve třídě

O práci se třídou jsou rodiče studentů, kterých se program týká, včas informováni.