Rychlé odkazy  

Školní poradenský tým

V souladu s vyhláškou MŠMT č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše gymnázium poradenské služby prostřednictvím školního poradenského týmu, jehož členy jsou výchovný poradce a školní metodik prevence, poradce pro volbu povolání a pedagog volného času.

Činnost školního poradenského týmu je zaměřena na poskytování psychologických a výchovně poradenských služeb studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Poskytování poradensko-psychologických služeb školou je bezplatné.

Cílem našeho působení je vytvářet a udržovat pozitivní klima ve škole a zajišťovat vhodné podmínky pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků v rámci primární prevence rizikového chování a tak předcházet dalšímu rozvoji problémů.

Naší výhodou je, že můžeme poskytnout případnou pomoc okamžitě a přímo ve škole. Všichni máme odborné znalosti a dovednosti, při práci využíváme znalosti prostředí a atmosféry školy a jsme blízcí a dosažitelní nejen pro studenty, ale i pro rodiče a pedagogy.

K našim prioritám patří:

 podpora a udržování pozitivního sociálního klimatu ve třídách, zejm. prostřednictvím práce se všemi subjekty školy, a to i se studenty, kteří v současnosti nemají problémy, a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnost

 zajištění včasné intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů

 realizace preventivních programů ve škole a sledování jejich účinnosti

 zajištění kvalitní služby poradenství pro volbu dalšího studia a povolání pro studenty

 zajištění fungující a efektivní komunikace mezi školou a rodiči

 poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům

 spolupráce s dalšími poradenskými institucemi

Zajišťujeme tyto činnosti:

– specifická primární prevence rizikového chování

1. adaptační kurzy – pro studenty primy a kvinty, kde se formují nové kolektivy

2. etická výchova

3. intervenční skupinové programy – pro všechny třídy

– nespecifická primární prevence – sportovní a volnočasové aktivity, podpora pozitivního klimatu ve škole

– poradenství pro volbu dalšího studia a povolání

– schránka důvěry – anonymní kontakt se školním poradenským týmem

– individuální úprava studia pro studenty zařazené do sport. center mládeže ČR (SCM)

– zprostředkování kontaktů na další odborníky 

Tým poradců:

výchovný poradce Ing. Jitka Macháčková
školní metodik prevence Mgr. Pavel Bendl
pedagog volného času Mgr. Ivana Šemberová Vávrová
poradce pro volbu povolání Mgr. Martina Mlynářová
externí psycholog Mgr. Simona Hybšová